kedi parfümü petshop

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler paybytouch.com

Düzce'de Hazineye ait taşınmazlar ihaleyle satılacak

RESMİ İLAN 05.07.2024 - 10:46, Güncelleme: 05.07.2024 - 10:46
 

Düzce'de Hazineye ait taşınmazlar ihaleyle satılacak

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI                             S.N. Taşınmaz No İlçesi Mahalle/Köyü Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati 1* 81030101899 Gölyaka Saçmalıpınar Köyü Ağaçlık 151 15 976,35 Tam Köy Yerleşik Alanı dışında 278.000,00 55.600,00 30.07.2024 09:00 2* 81070100053 Kaynaşlı Çele Mahallesi Tarla 257 14 985,69 Tam Konut Alanı 1.485.000,00 297.000,00 30.07.2024 09:30 3 81040114149 Cumayeri Orta Mahallesi Arsa 491 12 264,19 Tam Konut + Ticaret Alanı 793.000,00 158.600,00 30.07.2024 10:00 4 81040103508 Cumayeri Çevrik Mahallesi Arsa 371 48 388,38 Tam Konut Alanı 780.000,00 156.000,00 30.07.2024 10:30 5 81060102686 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 109 3 1.706,33 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 1.963.000,00 392.600,00 30.07.2024 11:00 6 81060102717 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 126 1 1.147,05 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 1.319.107,50 263.821,50 30.07.2024 11:30 7 81060102736 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 137 8 2.192,46 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 2.521.329,00 504.265,80 30.07.2024 12:00 8 81010114872 Merkez Çakır Hacı İbrahim Köyü Ham Toprak 113 3 9.418,72 Tam Kısmen Köy Yerleşik Alanı içinde Kısmen Dışında 4.710.000,00 942.000,00 30.07.2024 14:00 9 81010114871 Merkez Çakır Hacı İbrahim Köyü Ham Toprak 128 1 10.493,98 Tam Köy Yerleşik Alanı Dışında 5.247.000,00 1.049.400,00 30.07.2024 14:30 10 81010115185 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 26 435,26 Tam Konut + Ticaret Alanı 2.394.000,00 478.800,00 30.07.2024 15:00 11 81010115183 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 17 344,84 Tam Konut Alanı 1.380.000,00 276.000,00 30.07.2024 15:30 12 81010115180 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 1 746,80 Tam Ticaret Alanı 4.481.000,00 896.200,00 30.07.2024 16:00 13 81010114669 Merkez Yörükler Köyü Bahçe 350 1 974,84 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 1.950.000,00 390.000,00 31.07.2024 09:00 14 81010114615 Merkez Yörükler Köyü Tarla 351 1 2.196,86 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 4.394.000,00 878.800,00 31.07.2024 09:30 15 81010115184 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 24 525,71 Tam Konut + Ticaret Alanı 2.892.000,00 578.400,00 31.07.2024 10:00 16 81010115415 Merkez Beyciler Mahallesi Arsa - 1233 238,38 Tam Konut Alanı 1.192.000,00 238.400,00 31.07.2024 10:30 17 81010115416 Merkez Beyciler Mahallesi Arsa 0 1234 104,65 Tam Konut Alanı 524.000,00 104.800,00 31.07.2024 11:00 18 81010115024 Merkez Nalbantoğlu Mahallesi Arsa 3305 3 456,09 Tam Konut Alanı 2.167.000,00 433.400,00 31.07.2024 11:30 19 81010110899 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 1680 1 865,14 Tam Konut Alanı 3.461.000,00 692.200,00 31.07.2024 12:00 20 81010112330 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 2375 3 6.443,85 Tam Konut Alanı 29.000.000,00 5.800.000,00 31.07.2024 14:00 21 81010110900 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 1680 3 648,75 Tam Konut Alanı 2.920.000,00 584.000,00 31.07.2024 14:30 22 81050103806 Çilimli Döngelli Köyü Arsa 110 14 643,00 Tam Konut Alanı 1.769.000,00 353.800,00 31.07.2024 15:00 23 81050103804 Çilimli Döngelli Köyü Arsa 112 28 986,94 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 2.961.000,00 592.200,00 31.07.2024 15:30 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.   2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;     a) Geçici Teminat Bedelinin Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),                   b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.  3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://duzce.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.      5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;     a) Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.     b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 6- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.      7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 9- * 1. sıradaki Gölyaka İlçesi, Saçmalıpınar Köyü 151 ada 15 parsel; 2. sıradaki Kaynaşlı İlçesi, Çele Mahallesi 257 ada 14 parselde bulunan muhdesat (ağaçlar) bedellerine ilişkin olarak şartnamede belirtilen ücretler ihaleyi kazananlar tarafından ayrıca ödenecektir. 10- Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd.  Valilik Yerleşkesi F Blok 81100 Merkez/DÜZCE  Tel: 03805245827-28-30  Faks: 03805241621  İLAN OLUNUR.  
DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
                           
S.N. Taşınmaz No İlçesi Mahalle/Köyü Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
1* 81030101899 Gölyaka Saçmalıpınar Köyü Ağaçlık 151 15 976,35 Tam Köy Yerleşik Alanı dışında 278.000,00 55.600,00 30.07.2024 09:00
2* 81070100053 Kaynaşlı Çele Mahallesi Tarla 257 14 985,69 Tam Konut Alanı 1.485.000,00 297.000,00 30.07.2024 09:30
3 81040114149 Cumayeri Orta Mahallesi Arsa 491 12 264,19 Tam Konut + Ticaret Alanı 793.000,00 158.600,00 30.07.2024 10:00
4 81040103508 Cumayeri Çevrik Mahallesi Arsa 371 48 388,38 Tam Konut Alanı 780.000,00 156.000,00 30.07.2024 10:30
5 81060102686 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 109 3 1.706,33 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 1.963.000,00 392.600,00 30.07.2024 11:00
6 81060102717 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 126 1 1.147,05 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 1.319.107,50 263.821,50 30.07.2024 11:30
7 81060102736 Gümüşova Yongalık Köyü Ham Toprak 137 8 2.192,46 Tam Köy Yerleşik Alanı içinde 2.521.329,00 504.265,80 30.07.2024 12:00
8 81010114872 Merkez Çakır Hacı İbrahim Köyü Ham Toprak 113 3 9.418,72 Tam Kısmen Köy Yerleşik Alanı içinde Kısmen Dışında 4.710.000,00 942.000,00 30.07.2024 14:00
9 81010114871 Merkez Çakır Hacı İbrahim Köyü Ham Toprak 128 1 10.493,98 Tam Köy Yerleşik Alanı Dışında 5.247.000,00 1.049.400,00 30.07.2024 14:30
10 81010115185 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 26 435,26 Tam Konut + Ticaret Alanı 2.394.000,00 478.800,00 30.07.2024 15:00
11 81010115183 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 17 344,84 Tam Konut Alanı 1.380.000,00 276.000,00 30.07.2024 15:30
12 81010115180 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 1 746,80 Tam Ticaret Alanı 4.481.000,00 896.200,00 30.07.2024 16:00
13 81010114669 Merkez Yörükler Köyü Bahçe 350 1 974,84 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 1.950.000,00 390.000,00 31.07.2024 09:00
14 81010114615 Merkez Yörükler Köyü Tarla 351 1 2.196,86 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 4.394.000,00 878.800,00 31.07.2024 09:30
15 81010115184 Merkez Yörükler Köyü Arsa 3295 24 525,71 Tam Konut + Ticaret Alanı 2.892.000,00 578.400,00 31.07.2024 10:00
16 81010115415 Merkez Beyciler Mahallesi Arsa - 1233 238,38 Tam Konut Alanı 1.192.000,00 238.400,00 31.07.2024 10:30
17 81010115416 Merkez Beyciler Mahallesi Arsa 0 1234 104,65 Tam Konut Alanı 524.000,00 104.800,00 31.07.2024 11:00
18 81010115024 Merkez Nalbantoğlu Mahallesi Arsa 3305 3 456,09 Tam Konut Alanı 2.167.000,00 433.400,00 31.07.2024 11:30
19 81010110899 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 1680 1 865,14 Tam Konut Alanı 3.461.000,00 692.200,00 31.07.2024 12:00
20 81010112330 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 2375 3 6.443,85 Tam Konut Alanı 29.000.000,00 5.800.000,00 31.07.2024 14:00
21 81010110900 Merkez Kazukoğlu Mahallesi Arsa 1680 3 648,75 Tam Konut Alanı 2.920.000,00 584.000,00 31.07.2024 14:30
22 81050103806 Çilimli Döngelli Köyü Arsa 110 14 643,00 Tam Konut Alanı 1.769.000,00 353.800,00 31.07.2024 15:00
23 81050103804 Çilimli Döngelli Köyü Arsa 112 28 986,94 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 2.961.000,00 592.200,00 31.07.2024 15:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.  
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
    a) Geçici Teminat Bedelinin Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),              
    b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 
3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://duzce.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.     
5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;
    a) Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.
    b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.     
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- * 1. sıradaki Gölyaka İlçesi, Saçmalıpınar Köyü 151 ada 15 parsel; 2. sıradaki Kaynaşlı İlçesi, Çele Mahallesi 257 ada 14 parselde bulunan muhdesat (ağaçlar) bedellerine ilişkin olarak şartnamede belirtilen ücretler ihaleyi kazananlar tarafından ayrıca ödenecektir.
10- Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd.  Valilik Yerleşkesi F Blok 81100 Merkez/DÜZCE  Tel: 03805245827-28-30  Faks: 03805241621  İLAN OLUNUR.  
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.