Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
RESMİ İLAN Haber Girişi: 10.05.2022 - 09:59, Güncelleme: 10.05.2022 - 09:59

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN MUHTELİF KARIŞIK HURDA DEMİR SATIŞI YAPILACAKTIR

 

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN MUHTELİF KARIŞIK HURDA DEMİR SATIŞI YAPILACAKTIR

Yığılca Belediyesi Muhtelif İhale Yolu İle Hurda Satışı Yapacaktır
Belediyemize ait  aşağıda bilgileri  yer alan muhtelif karışık  hurda demir malzemeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saaat:14:00’de  Atatürk Mahallesi Atatürk Cad. No:17 adresinde Yeni Belediye Hizmet Binası  Kat No:3. Adresinde Belediye Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. Satışı yapılacak muhtelif karışık  hurda demir malzemelerinin birim fiyat satış bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati aşağıda gösterilmiştir. İhalesi yapılacak taşınır için belirlenen birim fiyat satış bedeli üzerinden açık arttırmaya başlanılacaktır. SIRA NO Hurda Cinsi Tahmini Miktar (TON) Birim Fiyat  (1Kg İçin) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3 TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Muhtelif Karışık Hurda Demir 50( Elli)TON 7,10-TL 355.000,00-TL 10.650,00-TL 23.05.2022 14:00   Satışı yapılacak muhtelif karışık hurda demir malzeme ihalesine ilişkin doküman (İdari ve Teknik Şartname) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden  temin edebilirler. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı D.İ.Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 23.05.2022 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar dosyalarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye Katılacakla 250.00-TL Şartname bedelini Belediyemiz tahsilatına ödeyerek  Şartname bedeli makbuzu, ve geçici teminat belgelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. İhaleye Katılacak İstekliler: 1-Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01 IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) , 3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi 4-Adres Beyanı (Gerçek kişilerde: İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması)-Nüfus Cüzdanı Örneği 5- Noter Tasdikli imza beyannamesi, 6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi 7- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi, 8-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi, Vergi Levhası 9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi b) TÜZEL KİŞİLERDEN 1 - İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 250,00 TL dir. 2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) , 3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi, 4-Adres Beyanı , 5- Noter Tasdikli imza sirküleri 6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi 7-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi, Vergi Levhası 8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi 9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi    Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.  İhaleye girenlerin satışa çıkarılan muhtelif karışık hurda demir malzemelerini fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez. Satış bedeli üzerinden İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir. İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenir.  İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir. Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17.'nci maddesi gereğince ilan olunur
Yığılca Belediyesi Muhtelif İhale Yolu İle Hurda Satışı Yapacaktır
 1. Belediyemize ait  aşağıda bilgileri  yer alan muhtelif karışık  hurda demir malzemeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 2. İhale 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saaat:14:00’de  Atatürk Mahallesi Atatürk Cad. No:17 adresinde Yeni Belediye Hizmet Binası  Kat No:3. Adresinde Belediye Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. Satışı yapılacak muhtelif karışık  hurda demir malzemelerinin birim fiyat satış bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati aşağıda gösterilmiştir. İhalesi yapılacak taşınır için belirlenen birim fiyat satış bedeli üzerinden açık arttırmaya başlanılacaktır.
SIRA NO Hurda Cinsi Tahmini Miktar (TON) Birim Fiyat
 (1Kg İçin)
Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3 TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Muhtelif Karışık Hurda Demir 50( Elli)TON 7,10-TL 355.000,00-TL 10.650,00-TL 23.05.2022 14:00

 

 1. Satışı yapılacak muhtelif karışık hurda demir malzeme ihalesine ilişkin doküman (İdari ve Teknik Şartname) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden  temin edebilirler. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı D.İ.Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 23.05.2022 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar dosyalarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye Katılacakla 250.00-TL Şartname bedelini Belediyemiz tahsilatına ödeyerek  Şartname bedeli makbuzu, ve geçici teminat belgelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
 3. İhaleye Katılacak İstekliler:

1-Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01 IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,
3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi
4-Adres Beyanı (Gerçek kişilerde: İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması)-Nüfus Cüzdanı Örneği
5- Noter Tasdikli imza beyannamesi,
6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi
7- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
8-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi, Vergi Levhası 9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi


b) TÜZEL KİŞİLERDEN
1 - İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 250,00 TL dir.
2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,
3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi,
4-Adres Beyanı ,
5- Noter Tasdikli imza sirküleri
6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi
7-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi, Vergi Levhası
8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi
9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi
 

 1.  Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.
 2.  İhaleye girenlerin satışa çıkarılan muhtelif karışık hurda demir malzemelerini fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.
 3. Satış bedeli üzerinden İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
 4. İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenir.
 5.  İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir. Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17.'nci maddesi gereğince ilan olunur

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.